Propostes

Una inversió és tot allò que l’Ajuntament pot construir o adquirir, que sigui inventariable i permanent en el temps.

Exemples generals

 • La renovació o creació d’un equipament
 • La millora d’un espai públic
 • L’adquisició de mobiliari
 • La creació d’una web o aplicació, entre d’altres exemples, de béns inventariables

Exemples concrets d’inversions

 • Creació de noves infraestructures: urbanització, vials, passos a diferent nivell, eliminació de barreres arquitectòniques, senyalització vial, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, zones enjardinades, arbres i jardineres, fonts i hidrants, clavegueram, etc.
 • Reposició d’infraestructures: adequació de solars, remodelació de vials i de la seva senyalització, reforma de l’enllumenat, remodelació de parcs, zones verdes, reforma de fonts, etc.
 • Reforma d’edificis o equipaments: centres de dia, centres per a gent gran, centres d’atenció a persones sense llar, centres de serveis socials, biblioteques, centres culturals, installacions esportives, poliesportius, centres d’ensenyament, escoles de música, llars d’infants, etc.
 • Adquisició o reposició d’elements de transport.
 • Adquisició de material informàtic, propietat intellectual, etc.

No és inversió

 • La construcció d’instituts i escoles públiques (competència de la Generalitat).
 • La construcció de centres de salut (competència de la Generalitat).
 • Les infraestructures de carreteres i de ferrocarril.
 • Les propostes d’inversió sobre terrenys o solars no municipals.
 • Les despeses de contractació de personal.
 • El manteniment i conservació d’edificis, vehicles, mobiliari.
 • La contractació d’empreses o autònoms per a la realització de treballs i serveis.
 • El lloguers d’edificis, vehicles, mobiliari, maquinària.
 • Els subministraments: vestuari, combustibles, energia elèctrica, gas, aliments.
 • Les subvencions i ajudes a famílies, institucions sense ànim de lucre, fundacions, empreses privades.
 • La concessió de beques, premis, assistència benèfica o assistencial.
 • Les comissaries.
 • El servei de neteja.
 • La contractació de personal per a la neteja.
 • El manteniment, conservació o neteja d’edificis i parcs.
 • L’ampliació de l’horari del servei d’autobusos o la modificació de rutes.

Amb quines finalitats podem invertir?

Mobilitat, trànsit i transport; urbanisme i habitatge; medi ambient; serveis socials i ocupació; salut i consum; educació, cultura i esports; innovació i promoció econòmica.

Quines característiques han de tenir les inversions?

Les inversions han de reunir les següents característiques:
a) que no siguin béns fungibles, és a dir, que no es consumeixin amb l’ús
b) que tinguin una durada superior a l’exercici pressupostari, 12 mesos
c) que siguin susceptibles d’inclusió en l’inventari, que ha de ser una relació detallada, ordenada i valorada dels elements que componen el patrimoni.