Quin tipus de propostes es poden fer?

Pots fer qualsevol proposta en matèria d’inversió que consideris necessària pel poble. Les inversions són tot allò que es pot construir i adquirir i que és perdurable en el temps. Per exemple; la creació o renovació d’equipaments municipals, l’adquisició de mobiliari i béns materials, la millora d’espais públics (vials, senyalització, enllumenat, zones verdes, clavegueram), etc.

Clica aquí per obtenir més informació, detalls i exemples sobre què és una inversió per un ajuntament.

Les propostes hauran de complir les següents condicions:

1. Ser inversions d’interès públic i generar impacte en el conjunt del municipi.
2. Donar resposta a una necessitat concreta.
3. Ser de competència municipal.
4. Ser tècnicament i econòmicament viables, així com respectar el marc jurídic legal i no contradir els diferents plans
municipals aprovats.
5. No ser subvencions o ajuts a entitats i/o collectius.
6. Nos superar els 150.000€